Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Професионално ориентиране – портфолио с електронен вариант за 5. клас

Цена: 7,90 лв.
Автори: Тодорка Николова и Гергана Ананиева
По един увлекателен и съобразен с възрастта начин портфолиото позволява на ученика в 5. клас: да опознае професионалното многообразие в съвременното общество; да се научи да разпознава различните професии и техните ключови характеристики; да осъзнае силните си страни, като открие и изследва своите качества и умения, своите постижения, заложби и интереси.
Електронният ресурс съдържа образци, формуляри, работни листове, карти, тестове и други в удобен за попълване и редактиране формат, което улеснява изпълнението на упражненията, задачите и проектите.
Помагалото може да се използва за задължителна и избираема подготовка, в часа на класа и за работа по различни програми.  
Помагалата по професионално ориентиране за 5., 6. и 7. клас съдържат систематизиран набор от информация, задачи, упражнения и техники за подпомагане процеса на ранно професионално ориентиране, избор на следваща степен на образование и формиране на базова представа у ученика за неговата бъдеща професионална реализация. Те предлагат последователен подход при усвояване и изграждане на знания и умения в областта на личностното развитие с възможност за проследяване персоналния напредък на ученика.
Успоредно с това помагалата:
- развиват у детето важни навици за рефлексия и самооценка, поставяне и постигане на цели, планиране и организиране на учебната дейност;
- стимулират самостоятелната работа, активното поведение и инициативността;
- поддържат интереса към учебната дейност и формират положително отношение към образованието и труда;
- тренират важни персонални и социални компетенции – като логическо и образно мислене, комуникативност, способност за работа в екип;
- насърчават стремежа към развитие и увереността в собствените сили като основа за една успешна личностна и професионална реализация;
- осигуряват ефективен път за комуникация между учител, ученик и родител, възможност за обратна връзка и навременна корекция.